ระบบกิจกรรมž

Sign In


เลือกภาคเรียน**ใช้งานได้ดีด้วย google chrome**

ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
26 พ.ค. 2566 - 2 มิ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2566 (ชำระเงินผ่านธนาคาร)