My College
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
10 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565(Online)
5 ก.พ. 2565 รายงานตัว-มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565
6 ก.พ. 2565 รายงานตัว-มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
16 พ.ค. 2565 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565