My College
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
30 พ.ค. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 ลงทะเบียนล่าช้า ทุกชั้นปี(ชำระเงินผ่านธนาคาร)