My College
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
27 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566 ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปกติรอบที่ 2 (ชำระเงินผ่านธนาคาร)
7 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 เรียนภาคฤดูร้อน (มีนาคม)
1 เม.ย. 2566 มอบตัวนักเรียนระดับ ปวช. วัดตัวตัดชุดเครื่องแต่งกาย (รอบเพิ่มเติม)
2 เม.ย. 2566 มอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. วัดตัวตัดชุดเครื่องแต่งกาย,ชำระค่าอุปกรณ์การเรียน (รอบเพิ่มเติม)
3 เม.ย. 2566 - 5 พ.ค. 2566 เรียนภาคฤดูร้อน (เมษายน)
1 พ.ค. 2566 - 5 พ.ค. 2566 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับ ปวช.2,3 ปวส. 2,3 (ชำระเงินผ่านธนาคาร)
3 พ.ค. 2566 รับเครื่องแต่งกาย /รับอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.
8 พ.ค. 2566 รับเครื่องแต่งกาย / รับอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส.
11 พ.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.
12 พ.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.
13 พ.ค. 2566 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวช. (นักเรียนใหม่)
14 พ.ค. 2566 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวส. (นักศึกษาใหม่)
16 พ.ค. 2566 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 , รับเสื้อฝึกงาน
22 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ทุกชั้นปี (วันสุดท้ายของการ ถอน / เปลี่ยน / เพิ่มรายวิชา)
24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 ลงทะเบียนล่าช้า ทุกชั้นปี (ชำระเงินผ่านธนาคาร)