My College
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
26 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกชั้นปี (ชำระเงินผ่านธนาคาร)
1 พ.ย. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564