ระบบบริการการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา


นักเรียน นักศึกษา

เลือกฐานะการเข้าระบบ : นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา : วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : รหัสประชาชน


สถานประกอบการ

เลือกฐานะการเข้าระบบ : นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา : ไม่ต้องเลือก
ชื่อผู้ใช้งาน : ตามที่จัดส่งให้
รหัสผ่าน : ตามที่จัดส่งให้


ผู้ปกครอง

เลือกฐานะการเข้าระบบ : นักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษา : วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน : หมายเลขประจำตัวประชาชน(ผู้เรียน)
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด(รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
21 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (เฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2565)
17 ต.ค. 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565