พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาเรียนที่ :
ใส่รหัสนักศึกษา :
เลือก =>

++กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564++
ตรวจสอบภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์บัตรลงทะเบียนให้ครบถ้วน
คำชี้แจ้งเรื่องการลงทะเบียน
1. นักเรียนนักศึกษา พิมพ์ ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 แผ่น นำไปชำระเงินตามจำนวนที่แจ้ง ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเเทศ
2. นักเรียนนักศึกษา พิมพ์ บัตรลงทะเบียนรายวิชา จำนวน 1 แผ่น ให้ครูที่ปรึกษาลงนามและนำไปแสดงต่อครูผู้สอน

++โปรแกรมใช้งานได้ดีใน google chrome และ mozilla firefox นะค่ะ++

ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
6 มี.ค. 2564 ดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563(งานวัดผลฯ)
11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน ฤดูร้อน (มีนาคม 2564)(ทะเบียน,การเงิน)
15 มี.ค. 2564 - 11 เม.ย. 2564 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 (มีนาคม 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
18 มี.ค. 2564 ส่งผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี (งานวัดผลฯ)
19 มี.ค. 2564 อนุมัติผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
22 มี.ค. 2564 ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
1 เม.ย. 2564 ส่งผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
2 เม.ย. 2564 กรอกผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
5 เม.ย. 2564 ประกาศผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
8 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน 2563)(ทะเบียน,การเงิน)
12 เม.ย. 2564 - 9 พ.ค. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2 (เมษายน 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
12 เม.ย. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
13 เม.ย. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
23 เม.ย. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
10 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564(ทะเบียน,การเงิน)
10 พ.ค. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
11 พ.ค. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
17 พ.ค. 2564 - 19 ก.ย. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
21 พ.ค. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)