พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ภาเรียนที่ :
ใส่รหัสนักศึกษา :
เลือก =>

***ห้ามนำบัตรลงทะเบียนผู้อื่น สแกนเพื่อชำระเงินโดยเด็ดขาด***

++กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2566++
ตรวจสอบภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์บัตรลงทะเบียนให้ครบถ้วน
คำชี้แจ้งเรื่องการลงทะเบียน (ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ Application ของทุกธนาคาร )
1. นักเรียนนักศึกษา พิมพ์ ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 แผ่น นำไปชำระเงินตามจำนวนที่แจ้ง ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเเทศ หรือชำระผ่านกรุงไทย Next
2. นักเรียนนักศึกษา พิมพ์ บัตรลงทะเบียนรายวิชา จำนวน 1 แผ่น ให้ครูที่ปรึกษาลงนามและนำไปแสดงต่อครูผู้สอน (ยกเว้น ป.ตรี)

++โปรแกรมใช้งานได้ดีใน google chrome และ mozilla firefox นะค่ะ++

ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
26 พ.ค. 2566 - 2 มิ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2566 (ชำระเงินผ่านธนาคาร)