ปฎิทินการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
30 พ.ย. 2564 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00 น. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง