วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

(เริ่มประกาศเวลา 09.00 น.)

   วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

   1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

   2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

   1. ระดับ ปวช. วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.)

   2. ระดับ ปวส. วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.)

     **หมายเหตุ** ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ทำการสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในระบบรับสมัครกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

**สมัครในระบบกลาง**

     และปริ้นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ นำส่งในวันมอบตัวลงทะเบียน(ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการแล้ว)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ระดับ ปวช. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ม.3

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU211 ยานยนต์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างกลโรงงาน ME211 เครื่องมือกล ปวช. ปกติ ม.3
ช่างโยธา CV211 โยธา ปวช. ปกติ ม.3
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT211 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างเชื่อมโลหะ WE211 โครงสร้าง ปวช. ปกติ ม.3
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP211 ไฟฟ้ากำลัง ปวช. ปกติ ม.3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN211 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN212 เมคคาทรอนิกส์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างก่อสร้าง BD211 ช่างก่อสร้าง ปวช. ปกติ ม.3
ช่างเทคนิคการผลิต PD211 แม่พิมพ์โลหะ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างสำรวจ SV211 สำรวจ ปวช. ปกติ ม.3

ระดับ ปวช. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ม.3

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU222 ยานยนต์ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างยนต์ AU223 ตัวถังและสีรถ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างยนต์ AU224 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP221 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN221 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างเทคนิคการผลิต PD221 แม่พิมพ์โลหะ ปวช. ทวิภาคี ม.3

ระดับ ปวส. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ปวช.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU311 เทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างยนต์ AU313 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างกลโรงงาน ME311 แม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างโยธา CV311 โยธา ปวส. ปกติ ปวช.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT311 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเชื่อมโลหะ WE311 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP311 ไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN311 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างก่อสร้าง BD311 ก่อสร้าง ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD311 เครื่องมือกล ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD312 แม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD316 โพลีแมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างสำรวจ SV311 สำรวจ ปวส. ปกติ ปวช.

ระดับ ปวส. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ปวช.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU321 เทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างกลโรงงาน ME321 แม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างโยธา CV313 โยธา ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP322 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP321 ไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN322 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN321 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างก่อสร้าง BD321 ก่อสร้าง ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD321 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างสำรวจ SV313 สำรวจ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ปิดรับสมัคร

ระดับ ปวส. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ม. 6

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU312 เทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างกลโรงงาน ME312 แม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ม.6
ช่างโยธา CV312 โยธา ปวส. ปกติ ม.6
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT312 คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเชื่อมโลหะ WE312 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP312 ไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ม.6
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN312 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ม.6
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN313 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างก่อสร้าง BD312 ก่อสร้าง ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเทคนิคการผลิต PD313 เครื่องมือกล ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเทคนิคการผลิต PD314 แม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเทคนิคการผลิต PD315 ผลิตเครื่องจักรกล ปวส. ปกติ ม.6
ช่างสำรวจ SV312 สำรวจ ปวส. ปกติ ม.6

ระดับ ปวส. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ม. 6

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU322 เทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างยนต์ AU323 เทคนิคเครื่องจักรกลหนัก ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างกลโรงงาน ME323 เทคนิคขึ้นรูปพลาสติก ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างกลโรงงาน ME322 แม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP323 ไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ม.6

ระดับ ปริญญาตรี. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ปวส.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ